Wywiady

Scenariusz 5

Lwówek Śląski i okolice po zakończeniu II wojny światowej

Ta część zajęć projektowych ma za zadanie zachęcić uczniów od utrwalenia, w formie wywiadu, wspomnień krewnych czy sąsiadów, którzy zgodzą się opowiedzieć o swoich przeżyciach z okresu wojny, tzw. Polski Ludowej bądź niedawnej przeszłości. Wywiady te mogą dotyczyć wybranego aspektu życia codziennego na ziemi lwóweckiej. Rozmowa może na przykład dotyczyć kwestii przeżyć wojennych i przesiedlenia, powojennego dzieciństwa, życie w stanie wojennym, zakupu w czasach PRL, zmiany ustrojowe lat 90 XX wieku itp. Wspomnienia mogą dotyczyć zarówno Lwówka, jak i okolicznych sołectw. Wszystkie wywiady zgłoszone do konkursu, zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie www.konkurs.spwlodzice.pl. Każdy z uczestników może przesłać tylko jeden wywiad, który musi spełniać następujące wymagania redakcyjne (liczba pytań jest dowolna).

  • Tekst nie może być krótszy niż 2 i dłuższy niż 5 stron A4 znormalizowanego tekstu;
  • Czcionka Times New Roman 12 pkt;
  • Interlinia 1,5.

Każda publikacja powinna zawierać imię i nazwisko reportera, klasę, szkołę I tytuł wywiadu wraz podpisanym oświadczeniem respondenta pozwalającym na cyfrową publikację wspomnień.