Regulamin konkursu

111601

Wstęp

Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Włodzice zaprasza uczniów klas IV-VI z terenu gminy do udziału konkursie historycznym. Jego celem będzie rozpropagowanie historii Lwówka Śląskiego i okolicznych terenów, które w jakikolwiek sposób były z nim administracyjnie powiązane. Z uwagi na fakt, że na rynku wydawniczym brak jest zwartego opracowania, które w sposób bezpośredni i kompleksowy przedstawia historię miasta, nie to będzie konkurs w klasycznym rozumieniu tego słowa, ponieważ uczniowie wiedzę na temat Lwówka i okolic zdobywać będą w czasie realizacji pięciu projektów edukacyjnych. Każda ze szkół deklarując chęć udziału w tym przedsięwzięciu, zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich scenariuszy projektowych, których zarys zawarto w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu. Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych, materiałów źródłowych i odniesień do podstawy programowej zostanie opublikowane na stronie www.konkurs.spwlodzice.pl.

Pod pojęciem projektu edukacyjnego rozumie się wydarzenie edukacyjne prowadzone w szkole w sposób niestandardowy względem tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego. Nauczyciele włączający się w projekt mogą stworzyć sobie grupę projektową różnorodną pod względem wiekowym. Moderatorami projektów będą zatem nauczyciele, którzy planowo prowadzą zajęcia z uczniami wchodzącymi w skład grupy projektowej. Scenariusze i propozycje zadań będą tak opracowane, ażeby każdy z nauczycieli, angażujący się w projekt, mógł przypisać sobie w działaniach realizację wybranego elementu z podstawy programowej nauczanego przedmiotu.

Wyjątkowość pracy metodą projektu edukacyjnego polega na przekazaniu uczniom inicjatywy edukacyjnej. Pracując w zespołach dzieci muszą samodzielnie stworzyć sobie hierarchię grupy (wyłonić lidera) i zdecydować, w jaki sposób chcą zdobywać wiedzę oraz rozwiązywać napotykane problemy. Nauczyciel jest tylko mentorem, czasem współpracownikiem, który interweniuje wyłącznie na wyraźnie życzenie grupy. W takim przypadku wskazuje różne sposoby rozwiązania, natomiast nigdy nie narzuca gotowych (często szablonowych) odpowiedzi. Pracując samodzielnie uczniowie mogą natomiast odkrywać swoje umiejętności, poza tym angażując się polisensorycznie utrwalają swoją wiedzę, uczą się współdziałać i dyskutować.

Co do zasady każdy z projektów trwać będzie około 90 minut, czyli czas dwóch jednostek lekcyjnych. Ważnym elementem będą wytwory pracy grupy, w tym plakaty, filmy, mapy myśli bądź rozwiązane karty pracy. Całość materiału stanowić będzie szkolne port folio projektowe, które, obok zalecanych opracowań, będzie podstawą do merytorycznego przygotowania się reprezentacji szkoły do finałowego konkursu wiedzy o Lwówku Śląskim. Każda szkoła ma prawo wystawić maksymalnie trzech reprezentantów.

Każdy z nauczycieli, prowadzących projekt edukacyjny, będzie zobowiązany do udokumentowania w tym  sfotografowania wytworów uczniowskich, które zostaną zamieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, (www.konkurs.spwlodzice.pl). Umożliwi to uczniom swobodny dostęp do materiałów konkursowych (w tym zalecanych opracowań) i porównanie wyników prac różnych grup projektowych. Pytania i zadania konkursowe będą mogli nadsyłać wszyscy nauczyciele i uczniowie realizujący projekty. Nadesłane pytania i propozycje zadań konkursowych będą stanowić do pięćdziesięciu procent zadań do rozwiązania podczas finałowego konkursu.

Postanowienia ogólne

§1 Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice z siedzibą we Włodzicach Wielkich 32.
§2 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Lwówek Śląski.
§3 Cele konkursu to przede wszystkim:
1) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu historii Lwówka Śląskiego i jego okolic;
2) promowanie postawy patriotyzmu lokalnego i poszanowania tradycji lokalnej;
3) doskonalenie umiejętności poszukiwania i porządkowania i wykorzystywania umiejętności zawartych w różnych źródłach;
4) rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
§4 Zakres wymagań – uczeń biorący udział w konkursie (uczestniczący w realizacji projektów edukacyjnych) powinien:
1) posługiwać się terminologią historyczną;
2) dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, przestrzenne i czasowe;
3) wyszukiwać i porządkować informacje zawarte w różnych źródłach i opracowaniach historycznych;
4) dokonywać oceny wybranych faktów z podaniem argumentacji;
5) umiejętnie współpracować w zespole.
§5 Zakres tematyczny konkursu, to wybrane epizody z historii Lwówka Śląskiego począwszy od jego lokacji w roku 1217 aż do czasów współczesnych.
§6.1 Podstawę merytoryczną do opracowania finałowego testu stanowią treści omawiane w czasie realizowanych projektów edukacyjnych oraz następujące opracowania krajoznawcze:
1) J. A. Bossowski, Ratusz i stary rynek we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 2005;
2) J. A. Bossowski, Dzieje Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski 2005;
3) E. Braniewski, R. Primke, M. Szczerepa, Wypisy z dziejów Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski 2003;
4) E. Olszewska, A. Wiącek, Legendy o Lwówku Śląskim, Częstochowa 2000.
6.2 Pozycją rozszerzającą jest publikacja S. Mizia, Historia Śląska popularny zarys dziejów, Wrocław 2000. Treść tej publikacji może stanowić podstawę pytań zawartych w części pierwszej arkusza zadań rozwiązywanego w przypadku dogrywki, o której mowa w §23.1.
§7.1 Propozycje pytań i zadań konkursowych nadsyłać mogą nauczyciele oraz uczestnicy projektów edukacyjnych ze szkół, w których są one realizowane.
7.2 Pytania oraz zadania, o których mowa w §7.1, będą stanowić do pięćdziesięciu procent wszystkich zadań finałowego testu.

Organizacja konkursu

§8 W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Lwówek Śląski.
§9 Szkoła, która wyrazi chęć udziału w konkursie powinna pocztą tradycyjną bądź drogą mailową (skan wypełnionego dokumentu) przesłać do organizatora oświadczenie zawarte w załączniku nr 1. Szkoła powinna uczynić to w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich
Włodzice Wielkie 32, 59-600 Lwówek Śląski
tel./fax 75 7841126
stowarzyszenie.wlodzice@gmail.com

§10.1 Wyrażając chęć udziału w konkursie szkoła wyznacza koordynatora, który bierze na siebie odpowiedzialność związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem zaproponowanych przez organizatora projektów edukacyjnych.
§10.2 Szkolny koordynator odpowiedzialny jest również za przesyłanie materiałów wytworzonych przez uczniów w czasie projektów (prace w formie multimedialnej) oraz dokumentacji fotograficznej, która zostanie opublikowana na specjalnej stronie internetowej (www.konkurs.spwlodzice.pl). Pozyskane w ten sposób materiały pomogą uczniom w usystematyzowaniu wiedzy zdobytej podczas realizacji projektów edukacyjnych.
§11 Na stronie, o której mowa w §10.2, nauczyciele oraz uczniowie znajdą szereg pomocy dydaktycznych, odsyłacze do materiałów edukacyjnych oraz treści popularyzujące wiedzę na temat Lwówka Śląskiego.
§12.1 Przed przystąpieniem do realizacji projektów edukacyjnych uczniowie oraz nauczyciele prowadzący zajęcia akceptują własnoręcznym podpisem regulamin realizacji projektu edukacyjnego załącznik nr 2.
12.2 Prawni opiekunowie podpisują również zgody na udział w konkursie i projektach edukacyjnych według wzoru zawartego w załączniku nr 5.
§13 Organizator proponuje realizację projektów edukacyjnych według opracowanego scenariusza, załącznik 3.
§14 Scenariusze projektów są jednak propozycją działań. O ostatecznej formie realizacji zagadnień zaproponowanych przez organizatora decydują koordynatorzy projektów.
§15 Po stworzeniu zespołów projektowych i powołaniu koordynatora szkolnego i na jego prośbę, organizator zobowiązuje się do opracowania materiałów dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu w taki sposób, aby nauczyciele prowadzący zajęcia z daną grupą, mogli przyporządkować działaniom projektowym konkretne elementy z podstawy programowej w taki sposób, aby realizacja projektów nie kolidowała z monitorowaniem realizacji podstawy programowej.
§16 W przypadku prac pisemnych ? projekt 5 wywiad z członkiem rodziny ? koordynatorzy szkolni dostarczają prace zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W pierwszym przypadku do pracy należy dołączyć również metryczkę wraz ze zgodą na publikację według wzoru podanego w załączniku nr 4.
§17 Realizacja wszystkich projektów edukacyjnych oraz przekazanie dokumentacji fotograficznej do organizatora powinna zakończyć się do 20 maja 2017 roku.

Finał konkursu

§18.1 W czerwcu 2017 roku zostanie rozegrany finał konkursu Lwówek Śląski historia i współczesność.
18.2 Dokładny termin, miejsce rozegrania konkursu oraz wykaz ewentualnych nagród rzeczowych zostaną podane przez organizatora w późniejszym terminie.
§19 Arkusz konkursowy będzie miał formę zadań zarówno otwartych oraz zamkniętych.
§20 Na pracę z arkuszem uczniowie będą mieli 60 minut.
§21 Komisja oceniająca pracę złożona będzie szkolnych koordynatorów konkursu bądź nauczycieli, pod których opieką uczestnicy przybędą na finał konkursu.
§22 Każda ze szkół biorących udział w projekcie będzie mogła wystawić troje reprezentantów do finałowego konkursu.
§23 Każdy z uczestników finałów będzie zobowiązany do przedstawienia zgody prawnego opiekuna na udział dziecka w części finałowej. Wzór oświadczenia zgody uczestnictwa zawiera załącznik nr 5.
§23.1 W przypadku uzyskania przez kilku uczniów jednakowych wyników z testu głównego organizator przeprowadza dogrywkę, na którą składa się pięć pytań otwartych, pięć testowych oraz analiza tekstu źródłowego.
23.2 Na rozwiązanie arkusza dodatkowego uczestnicy mają 20 minut.
§24 W czasie pracy z arkuszem przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu finału konkursu. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Tryb odwołania od wyników

§24.1 Odwołania uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące organizacji
i przebiegu finału konkursu należy składać w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
2. Odwołanie należy kierować drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną na adres organizatora konkursu. W tym drugim przypadku liczy się data stempla pocztowego.
3. Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa nazwa szkoły).
§25 Odwołania wniesione z naruszeniem § 24.1 nie będą rozpatrywane.
§26 Na wniosek złożony do Przewodniczącego Komisji Konkursowej przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona do wglądu, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącym Komisji Konkursowej. Prawo wglądu do pracy mają jedynie uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni). Czas wglądu do pracy określa przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
§27 Po niezwłocznym rozpatrzeniu odwołań przez organizatora, w skład której wchodzą przewodniczący i dwóch członków komisji, jej decyzja jest ostateczna.
§28 Protokoły z rozpatrywania wniesionych odwołań sporządza opiekun konkursu z ramienia organizatora.
§29 Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje opiekun konkursu z ramienia organizatora.
§30 Opiekunem konkursu z ramienia organizatora jest pan Paweł Piecyk – nauczyciel historii
i społeczeństwa w Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich. Dane kontaktowe opiekuna konkursu znajdują się na stronie www.konkurs.spwlodzice.pl.

Załączniki: